Pojęcie normy i normalizacji
Normą jest dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający do powszechnego i wielokrotnego stosowania zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie [Ustawa, 2002, art. 2 .Normalizacja Normalizacja jest to proces tworzenia i stosowania reguł porządkują-cych działalność dla dobra i współpracy zainteresowanych, co pozwala osiągnąć optymalną oszczędność z uwzględnieniem wymagań funkcjo-nalnych i bezpieczeństwa.. Jeszcze o normach i Dyrektywach Nowego Podejścia.. Informacje PKN, Mies.. Nie jest to dziwne, normalizacja nakazowa jest bardzo wygodna dla legislatorów i producentów, ma tylko jedną bardzo istotną wadę, ogranicza inwencję, a przez to .W Polsce, z ramienia państwa, normalizacją zajmowały się: • 1923 Komitet Techniczny przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu • 1924 Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) • 1972 Polski Komitet Normalizacji i Miar • 1979 Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości • 1994 Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) Unifkacją nazywamy .Polskie Normy określają ponadto powszechnie używane pojęcia, nazwy, oznaczenia i symbole w zakresie, o którym mowa w ust.. Norma usługi określa wymagania, które powinny być spełnione przez usługę w celu zapewnienia jej funkcjonalności..

SEP - pionier normalizacji i sojusznik PKN.

norma - w psychologii to konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka; norma - w technice to dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową; w matematyce to: norma - w algebrze liniowej i analizie matematycznej funkcja z przestrzeni liniowej w .Ustawa o normalizacji,normalizacja,Rozdział 2.. W Polsce normy (PN) ustanawia Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie.3 32 NORMALIZACJA I STANDARDY W tym ogólnym kontekście normalizacji samo pojęcie normy zostaje wyjaśnione.. Normalizacja elementów rysunku technicznego ułatwia wymianę myśli tech-Pojęcie, istota integracji i normalizacji „Wśród wielu ważnych celów rehabilitacji istnieje jeden, którego zadaniem jest możliwie pełne włączenie osób niepełnosprawnych do normalnego codziennego życia, zapewnienia im różnych form kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej.Polskim Dokumentem Normalizacyjnym jest dokument normalizacyjny, którego numer referencyjny zaczyna się od symbolu PKN.. Podstawy prowadzenia badań napięciowych odbiorczych linii kablowych.Normy o nałożonym obowiązku stosowania błędnie nazywano normami obowiązującymi, co w konsekwencji oznaczało traktowanie norm po staremu, jak w normalizacji nakazowej..

Sektory i Komitety Techniczne normalizacji elektrycznej.

Niektóre rozwiązania są traktowane jako faktyczne standardy pomimo braku formalnych norm.Normy te zostały przetłumaczone na język polski i wydane jako seria PN-EN 29000 w 1993 r. W 1994 roku nastąpiła pierwsza nowelizacja norm (w Polsce w 1996), w której doprecyzowano niektóre wymagania, a także wprowadzono nowe pojęcia oraz poszerzono strukturę.Normalizacja (psychometria) Normalizacja - pojęcie odnoszące się do metodologii badań.. Nowelizacja ustawy w 2002 r. wprowadziła możliwość opracowywania przez PKN także innych dokumentów normalizacyjnych.Polskie Normy są normami krajowymi, przyjętymi w drodze konsensu zatwierdzonymi przez krajową jednostkę normalizacyjną, ktrą jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), powszechnie dostępnymi, oznaczonymi symbolem PN.Dyrektywy i normy.. Normalizacja to zabieg statystyczny polegający na ustaleniu zależności między wynikami uzyskanymi za pomocą danego narzędzia (np. testu, kwestionariusza) a wynikami średnimi w danej populacji (lub w interesującej badacza próbie) .Norma procesu określa wymagania, które powinny być spełnione przez proces w celu zapewnienia jego funkcjonalności.. Musiał E., Mies.. Normalizacja jest to działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów..

Jeszcze o normalizacji krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Stanowisko PKN w kwestii dobrowolności stosowania norm.. Normy usługi mogą być opracowywane w takich dziedzinach jak pralnictwo, hotelarstwo, transport, usługi samochodowe, telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, handel.Przytoczona wyżej definicja dotyczy normy formalnej (publicznej).. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o normach i normalizacji w kraju i za granicą, 8) organizowanie i prowadzenie .Ustawa o normalizacji,normalizacja,Rozdział 3.. Normy objęte są prawem autorskim i nie można ich powielać bez zgody komitetu.. Jej charakterystyczną cechą jest opracowanie w ramach uznanej formalnie jednostki organizacyjnej (normalizacyjnej) na szczeblu krajowym, regionalnym lub międzynarodowym, przy zastosowaniu pełnego konsensu oraz jawnych i przejrzystych procedur umożliwiających dobrowolny udział wszystkich zainteresowanych stron (producenci, konsumenci, organy nadzoru, nauka, stowarzyszenia, izby itp.).Pojęcie normy i normalizacji .. Norma to zbiór przepisów techniczno-prawnych gwarantujących powtarzalność i jakość produktu, określających jego cechy i sposoby oceny.Podstawy Fryzjerstwa cz. 4 - Jadwiga Pocheć Temat - Normy i normalizacja - podstawowe pojęcia..

Cele i zasady normalizacji krajowej,Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,Dz.U.2015.0.1483 t.j.O normalizacji .

Cel normalizacji Normalizacja jest to działalność mająca na celu uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub możliwych do zaistnienia problemów technicznychPojęcie normy językowej (literackiej) wiąże się z wewnętrznymi prawami ewolucji językowej, az drugiej strony jest determinowane przez czysto kulturowe tradycje społeczeństwa (to, co jest przez nią akceptowane i chronione, i to, co zwalcza i potępia).Normalizacja ma na celu zwiększenie i uproszczenie produkcji, poprawę jakości wyrobów oraz zmniejszenie kosztów.. vPojęcie normyNormy ułatwiają eksport globalny Promując normy europejskie na szczeblu międzynarodowym z jednej strony i przyjmując normalizacyjne osiągnięcia międzynarodowe z drugiej strony, zachęca się i popiera rozwój normalizacji globalnej oraz powszechne otwarcie rynków dla producentów.Normą nazywamy dokument prawny i techniczny, zawierający ustalone w sposób jednoznaczny technicznie i ekonomicznie wymagania jakościowe lub ilościowe dotyczące danego wyrobu, sposoby wykonania czynności itp. Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne,Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,Dz.U.2015.0.1483 t.j.. Norma jest narzędziem ułatwiającym: wytwarzanie dóbr; świadczenie usług;Podstawowe pojęcia •Pojęcie normalizacja zdefiniowano w aktualnej normie PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane - Terminologia ogólna, polskim odpowiedniku EN 45020:2006 stanowiącej wprowadzenie dokumentu ISO/IEC Guide 2:2004 (wyd.8)Rodzaje norm.. Norma - uprawomocnione postanowienie, zatwierdzony, obowiązujący porządek.. normalizacja «opracowanie i wprowadzenie obowiązujących przepisów, norm w zakresie pewnych czynności, świadczeń, prac itp.» norma «ilość, miara, granica przewidziana jako wymagana lub obowiązująca w jakimś zakresie»Norma prawna.. W tym celu sprowadza się ogół wytwa-rzanych produktów do określonej liczby typów podstawowych, zgodnych z odpowiednimi normami.. Wyniki tych analiz podawane są do publicznej wiadomości pod postacią norm lub przepisów technicznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt