Plan pracy wychowawczej klasa 7 doc
wg Mwszedyrowny.. Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania i z przedmiotów.. Informacje o uczniach korzystaj ących z pomocy społecznej 7.. 5.Ustalenie ocen ze sprawowania.program wychowawczy szkoły oraz utworzony na jego bazie plan wychowawczy klasy.. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia - nabywanie szacunku do tradycji szkolnychPLAN PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ KLASY I „b" w roku szkolnym 2017/2018 wychowawca mgr Ewa Dragon I.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .pracy w grupie-informacje na temat szkół ponadpodstawowych-zasady i terminy składania dokumentów do szkoły średniej 1.. WZORZEC UCZNIA KLASY VII kulturalny samodzielny odpowiedzialny tolerancyjny .. dyskusja na forum klasy .. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) .. Zadania Cele wychowawcze Sposoby realizacji 1.. Wybór samorządu klasowego- cechy przewodniczącego klasy 2.. Zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Internatu.. zapoznanie rodziców z planem wychowawczym szkoły i klasy.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Relacje - kształtowanie postaw społecznych..

Moje miejsce pracy - szkoła i klasa.

Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. W ROKU SZK.. Rozwój samorządowej działalności uczniów wybór samorządu klasowego.. Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły- praca w grupach 3.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Do Pobrania Na Komputer Funkcje Kontakt OEmbed API Plan Szkolny Plany Cenowe Polityka Prywatności Społeczno .4. wg Knaruszewicz.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi.. a Organizacja społeczności klasowej.. Andrzejki 2020 Otwórz pudełko.. pielęgniarka wychowawcyPROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VII .. Lista obecno ści na zebraniach z .1 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 205/206 KLASA I Dział Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne programowy godzin Zapoznanie z kryteriami z zachowania oraz regulaminem oceniania i klasyfikowania.. Wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni psychologiczno - pedagogicznej 5.. 5.Koleżeństwo i przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy..

Informacje, opinie Pedagoga szkolnego 6. opracowanie planu pracy.

Klasa I. dostarczanie wiedzy i umiejętności do stawiania czoła nowym, a nawet trudnym sytuacjom życiowym, budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim człowiekiem, przygotowywanie do stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym,1 Plan pracy wychowawczej dla klasy I Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Poznajemy się wzajemnie Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swego wychowawcy, zna układ pomieszczeń w szkole, zna imiona kolegów i koleżanek, odpowiednio ich używa, nawiązuje kontakty z dziećmi z innych klas.7.. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości.. W taki oto sposób powstał bardzo ciekawy zestaw filmów, które można wykorzystać do zdalnej pracy wychowawczej.Plan pracy wychowawczej klasy IV.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąZałącznik nr 3 Plan pracy wychowawców klas VII na rok szkolny 2017/2018 I.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Dbałość o honor i tradycję szkoły III.. Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania - charakteryzujące się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością..

Kształtowanie umiejętności wyznaczania ...Plan pracy wychowawczej w klasie piątej.

Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. Treści Działania, formy i sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 1.PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Author: Agnieszka Last modified by: Agnieszka Created Date: 7/12/2006 2:14:00 PM Other titles: PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJKlasa 7 godzina wychowawcza.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie.Plan pracy godzin wychowawczych w klasie I gimnazjum z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych Tematy i cele edukacyjne Metody i środki realizacji Korelacja ze ścieżką edukacyjną Osiągnięcia ucznia 1.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .1. wymień 3 zawody Otwórz pudełko.. utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.. 3.Przydzielenie uczniom funkcji i obowiązków w zespole klasowym.. .Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.. Rozwój społeczny uczniów.. Wychowanie patriotyczne 2.Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: − Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; − Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej; − Nabycie lepszych umiejętności uczenia się, samopoznanie w celu wzmocnienia wiary wTroska o estetyką klasy i szkoły 1..

Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.

OBSZARY Zdrowie - edukacja zdrowotna.. Plan zawiera 32 tematy.. Klasa 4 godzina wychowawcza.. Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. OBSZAR - ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Zadania wychowawczo - profilaktyczne Formy realizacji Termin realizacji 1.Propagowanie zdrowego stylu życia zdrowotnych dzieci 2.Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego 3.Plik Plan pracy wychowawczej dla klasy III.doc na koncie użytkownika dzianina007 • folder Plany • Data dodania: 16 gru 2012PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. 2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu .. Plan wychowawczy na rok szkolny 2.. Zapoznanie z przepisamiZaproszeni do projektu specjaliści - pedagodzy szkolni - wybrali dziesięć ważnych obszarów pracy wychowawczej w szkole, uwzględniając problemy, z jakim spotykają się nauczyciele w swojej codziennej pracy wychowawczej.. REALIZACJA PROGRAMU Plan należy realizować na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, w korelacji z innymi przedmiotami, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie wyjazdu na wycieczki, .Klasa II Zespół klasowy i samorządność uczniowska 1.Ustalenie planu pracy w kl. 2.. Powinni brać czynny udział w realizacji programu wychowawczego włączającsię w niektóre przedsięwzięcia.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14684 razy.. Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. Plan wycieczek i wyj ść klasy z wychowawc ą 4. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w Internacie oraz w najbliższym otoczeniu.. Plan pracy w bieżącym roku szkolnym -Wybór samorządu klasowego, łączników z biblioteką, zaplanowanie wycieczek szkolnych.. Zapoznanie z zasadami BHP w drodze, w szkole oraz podczas wycieczek.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,Plan pracy wychowawczej w gimnazjum - Treści wychowawcze.. ZADANIA 1.. Plan godzin wychowawczych na rok szkolny 3.. Plan wychowawczy uwzględnia następujące cele: 1. b Funkcjonowanie w grupie.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ .. klasy.. 2.Sukcesy i porażki samorządu kl.1 - próba oceny.. 2 ROK SZKOLNY 2016/2017 „By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie uwierzy" .. (grupa, klasa, szkoła), wspieranie świadomości przynależności do społeczności lokalnej.Plik Plan pracy wychowawczej dla klasy III.doc na koncie użytkownika makowalo • folder Plany • Data dodania: 15 sie 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. 4.Cechy ucznia wzorowego.. PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU I.. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań i hobby wychowanka.. - Uświadomienie uczniom potrzeb estetycznych i podstawowych zasad higieny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt