Koszty w przedsiębiorstwie prezentacja
Koszty obsługi systemów informatycznychKoszty pracy w przedsiębiorstwach W warunkach gospodarki rynkowej produkcja dóbr materialnych, a także nie-materialnych, odbywa się w konkretnych jednostkach, w których zakres pojęciowy kosztów nie pokrywa się z uprzednio sformułowanym określeniem.. 4 W tłumaczeniach używane również zamiennie określenie „zarządzanie operacyjne", które może być mylące z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub dowolnym jego obszarem funkcjonalnym na poziomie operacyjnym (w odróżnieniu od strategicznego poziomu zarządzania).Pozycja przedsiębiorstwa na rynku uzależniona jest od wielu czynników, np. gotowości i zdolności do podejmowania zmian w zarządzaniu m.in. integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, kontraktem, komunikacją, ryzykiem projektu inwestycyjnego.3.1.. Różnica w rozmiarach.. Koszty w układzie kalkulacyjnym 17 4.. Koszty stałe można podzielić na:Koszty logistyczne wg definicji C.Skowronka to: "wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych które są powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymania zapasów.. Zadania realizowane w systemie logistycznym wymagają ponoszenia .P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel..

... istotę zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie.

Różnice poję-ciowe kosztów makroekonomicznych i mikroekonomicznych, takich jak .Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności często stają w obliczu sytuacji, kiedy muszą podjąć pewne kroki, tj. zabezpieczenie interesów swojej firmy, czy też minimalizowanie strat.Podejmują w związku z tym decyzję np. o przeniesieniu działalności do innej lokalizacji, likwidacji nierentownych punktów sprzedaży, czy szukaniu oszczędności w poszczególnych segmentach firmy.W warunkach konkurencji doskonałej cena równowagi jest determinowana przez koszty produkcji i kształtuje się na poziomie minimalnych kosztów przeciętnych.. -46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGONTak więc Koszty stałe stanowią te koszty, które nie reagują na zmiany wielkości produkcji, ponieważ są uzależnione np. od upływu czasu i bez względu na ilość dóbr wytworzonych w danym okresie zazwyczaj zostają na niezmiennym poziomie.. Informacje o kosztach według rodzaju są w małym stopniu przydatne do zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nie pokazują, w jakim celu zostały poniesione koszty.. Koszty całkowite firmy składają się z kosztów stałych i zmiennych.. Układ kalkulacyjny odgrywa dużą rolę w ustalaniu kosztu jednostki wyrobu i wskazuje konkretny cel, na jaki koszty zostały poniesione.jednostki prezentujące kalkulacyjny rachunek zysków i strat ujawniają dane o kosztach rodzajowych w informacji dodatkowej..

Tym samym wybiera takiePrzekroje integracji zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie.

KLASYFIKACJA | W rachunkowości i sprawozdawczości finansowej rozróżnia się dwie metody prezentacji i ewidencji kosztów przedsiębiorstwa - układ rodzajowy oraz funkcjonalny.Koszty określa się jako nakłady finansowe, które przedsiębiorca musi ponieść, aby osiągnąć przychód lub aby zachować, czy zabezpieczyć źródła przychodu (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT).. • koszt alternatywny - koszt utraconych możliwości - z punktu widzenia przedsiębiorstwa .Jednym z dwóch głównych układów ewidencji kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa jest układ rodzajowy.. Koszty całkowite.. Koszty w układzie funkcjonalnym 16 3.4. zmiennych.. Próg rentowności to wielkość sprzedaży równoważąca poniesione koszty.Do najczęstszych kosztów stałych ponoszonych przez przedsiębiorców zaliczamy przede wszystkim: Koszty najmu lokalu oraz opłaty czynszowe i media Jest to jeden z podstawowych kosztów stałych w praktycznie każdym przedsiębiorstwie.. Koszty sprzedaży - dotyczą sprzedawanych wyrobów i obejmują: koszty opakowania, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, reklamy oraz podatek akcyzowy od wyrobów.. Są więc kosztami degresywnymi (mieszanymi).. Stanowią one jedynie punkt wyjścia do dalszego rozliczania kosztów według miejsc ich powstawania oraz do kalkulacji kosztów różnych obiektów, w tym m.in. produktów.Dziuba-Burczyk A., Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów(2003), KTE, Kraków, s. 102-103; GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012r..

W przedsiębiorstwie handlowym natomiast koszty zakupu towarów, magazynowania, przerobu handlowego, reklamy, sprzedaży.

Koszty według typów działalności 14 3.3.. Każdy bowiem proces, mający na celu usprawnienie funkcjonowania firmy, musi wiązać się z poniesionymi wcześniej kosztami.. W przedsiębiorstwach logistycznych lub jednostkach, w których wyodrębniono dział logistyczny niezmiernie dużą uwagę poświęca się różnym obszarom powstawania .Reklama jako koszt podatkowy.. Różnica w kosztach.. Nadrzędnym celem zarządzania kosztami jest zwiększenie osiąganych wy-ników finansowych oraz wartości dla interesariuszy, a zwłaszcza wartości przed-Koszty wynajmu sprzętu; O ile nie są to maszyny, będące własnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, będzie ono zobowiązane do wynajmu najpotrzebniejszych maszyn, bez których cała logistyczna machina nie jest w stanie sprawnie działać.. Rozdział II.. Koszty - wyrażone w określonej walucie nakłady poniesione w danym okresie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.. Koszty w układzie rodzajowym 12 3.2. produkcji.. Koszty są bezpośrednio związane z działalnością firmy.. Do opłat za media zaliczamy wydatki na wodę, energię elektryczną, gaz czy również Internet i telefon.Koszty stałe w przypadku długiego okresu mogą zmienić swoją wartość (np. poprzez zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa), w związku z czym w długookresowej analizie mogą zostać błędnie uznane za koszty zmienne..

Z tej racji, iż koszty są kategorią pierwotną względem przychodów, sprzedaż wyrobów do określonej wysokości nie przynosi zysku.

Przedsiębiorca zużywa środki pieniężne w określonym czasie, aby móc wytworzyć .Układ funkcjonalny W przedsiębiorstwie produkcyjnym wyróżnić można koszty zakupu materiałów, koszty produkcji i sprzedaży.. Może to być na przykład koszt związany z materiałami, energią, czy środkiem trwałym.Koszty.. Wydatek może zaistnieć wcześniej lub później niż koszt, np.: 1. zakup materiałów - zapłata za nie w momencie zakupu będzie wydatkiem, a koszt będzie dopiero w momencie ich zużycia (np. wydanie do produkcji); 2.Dla przypomnienia: • KOSZT - pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą • KOSZT WŁASNY PRZEDSIĘBIORSTWA - celowe zużycie rzeczowych składników majątku i usług obcych, wynagrodzenia za pracę oraz nakłady czysto pieniężne poniesione w związku z normalną działalnością przedsiębiorstwa, której rezultatem są użyteczne produkty i .W przedsiębiorstwie handlowym układ funkcjonalny obejmuje na przykład koszty zakupu towarów, magazynowania towarów, przerobu handlowego, reklamy, sprzedaży, zarządu przedsiębiorstwa.. Koszty w tym układzie są dzielone ze względu na rodzaj, to znaczy przedmiot, z którym koszt jest związany.. Wielkość produkcji.. (2013), Warszawa; Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie (2011), Politechnika Lubelska, Lublinsób prezentacji kosztów [Jarugowa, Malc i Sawicki, 1983, s. 71].. Zależności te są wyrażane za pomocą funkcji liniowej.. W warunkach równowagi przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne dążąc do maksymalizacji zysku zrównuje koszt krańcowy z ceną.. Znaczenie rachunku zysków i strat w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 24 Ewidencja kosztów 19.. Przypomnijmy, że wydatek zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ponieśliśmy go w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.Ponadto wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów, które nie stanowią kosztów podatkowych.może w ogóle nie stanowić kosztu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt