Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej 2017
1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. DANE OSOBOWE 1.. Imię i nazwisko: Małgorzata Tytuła 2.. (więcej…) Sprawozdania dydaktyczne.. Dobierają je w zależności od .14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., Poz. 59) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniuo których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I .Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Szkole Branżowej I stopnia plik do pobrania 37.5 KB; Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej plik do pobrania 31.5 KBRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy .. pisemne sprawozdanie o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej.. realizacja podstawy programowej z .. Wiesława Mądrowskaz dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkołyOświadczam, że w pełni zrealizowałem/am podstawę programową, określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r.Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie dzieci obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Plac zabaw" wyd..

Sprawozdanie z realizacji nowej podstawy programowej.

programu z podstawa programową, jak również z dostosowaniem programu do .. pracują z wykorzystaniem zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej.. Sprawozdanie powstało na podstawie: sprawozdania wychowawców klas, raportu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, diagnozy pedagoga, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z realizacji planu doskonalenia nauczycieli, arkuszy obserwacji7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. W przypadku trudności związanych z realizacją podstawy programowej nauczyciel jest zobowiązany zgłaszać je dyrektorowi wraz z propozycją poprawy sytuacji.Zadania nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej - lista kontrolna.. Posiadane kwalifikacje: - dyplom licencjata na kierunku Matematyka i Informatyka, w zakresie nauczania matematyki i .Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017..

Szkoła posiada bazę dostosowaną do realizacji nowej podstawy programowej.

odbywające staż przedstawiają co roku sprawozdania cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego.Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Data: 31.01.2018. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.Sprawozdanie z planu kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016.. Wanda Pakulniewicz.. Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki 4.. Wymagania wynikające z podstawy programowej sygnalizują na kartach hospitacji i z praktycznych obserwacji wynika, że są one realizowane.zgodnym z podstawą programową.. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - & 24.. TREŚCI NAUCZANIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KLASA II Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie KLASA II Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły .sprawozdanie z pracy nauczyciela w i pÓŁroczu 2017- 2018; sprawozdanie z pracy nauczyciela w ii pÓŁroczu 2017- 2018; szkolny program profilaktyki ; oŚwiadczenie o realizacji podstawy programowej; zakres dostosowania wymagaŃ edukacyjnych do indywidualnch potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; wniosek o dopuszczenie do uŻytku programu .Z arkuszy monitoringu realizacji podstawy programowej wynika, że nauczyciele w pełni realizują podstawę programową, co do ilości wymaganych godzin oraz co do treści podstawy dla danego przedmiotu..

Analiza dokumentów.Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej.

Odpowiednie zaplanowanie działań związanych z monitorowaniem pozwala na uzyskanie szeregu informacji, które zostaną wykorzystane w ramach ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania nauczycieli w podnoszeniu jakości pracy placówki.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY za okres stażu w roku szkolnym 2016/2017 I.. Nazwa placówki: Zespół Szkół Nr 1 w Brwinowie 3.. Szczegóły Kategoria: Monitorowanie realizacji podstawy programowej Opublikowano: środa, 15, listopad 2017 14:03 Artur Makowski Odsłony: 13817Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przebiegała .. W świetle rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przez „monitorowanie" należy rozumieć, m.in. działania dyrektora szkoły (placówki) obejmujące .SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PÓLROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/201 Podstawę programową w klasie II i III zrealizuję zgodnie z zamierzeniami na rok szkolny 2012/2013..

Nauczyciele dostosowują właściwe metody pracy do właściwej realizacji podstawy programowej.

Realizacja podstawy programowej przebiega planowo z wykorzystaniem zalecanych warunków jej realizacji.Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej - m.in. poprzez odniesienie się do wymagań ogólnych, szczegółowych i treści nauczania zawartych w podstawie programowej, a także uwzględnienie stopnia dostosowania tych treści do możliwości edukacyjnych uczniów, m.in. przystępności, stopniowania trudności, a także analizy .Monitorowanie wdrażania i realizacji podstawy programowej stanowi element nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.. Metody badawcze Ankiety skierowane do nauczycieli.. Dzieci pracowały na kartach pracy zgodnie z podstawą programową.. zm.) oraz § 20 ust.. Rada Pedagogiczna nr 6 w sprawie projektu organizacyjnego placówki na rok szkolny 2016/2017 (16.05) Rada Pedagogiczna analityczna nr 7 (01.07) .. INFORMACJE OGÓLNE Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcymz dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły .sprawozdania • pliki użytkownika gosialb przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z zajęć karcianych.docx, Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie II w roku szkolnym 2011.docxSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora .. sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)- art.69 ust.7; Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt