Wniosek o interpretację indywidualną
Opis działania formularza.. Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie wniosku ORD-IN przez ePAUP, należy wypełnić wszystkie pola formularza, a na końcu podpisać go podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym .W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne USI Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. Formularz: Pobierz plik "Wniosek o interpretację.pdf" 191 kB.. Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł .Interpretacja indywidualna jest specjalnym pismem, wydawanym w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy.. WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego .Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp..

Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Urzędnikom nie wolno ustalać zgodności opisu z rzeczywistością.1.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.3) Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej (art. 14b § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa).Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem takiej opinii.Do tego grona należy zaliczyć podatników, płatników lub inne podmioty, w tym także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: .. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł.. Pobranie 40 zł od każdego pytania podatnika to przesada - uznał 12 lutego 2019 r. WSA w Gliwicach.Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej..

Interpretacja indywidualna wydawana jest na wniosek podatnika.

Należy ją uiścić w terminie siedmiu dni od jego złożenia.. Wniosek o wydanie interpretacji mogą złożyć: osoby fizyczne; osoby prawne - np.Wniosek o indywidualną interpretację podatkową może złożyć każda osoba fizyczna, prawna, instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Istnieją trzy rodzaje interpretacji podatkowych: indywidualna (ORD-IN), indywidualna składana na .. W sytuacji, gdy organ wyda interpretację na korzyść podatnika, to nie musi jej uzasadniać.W przypadku problemów z interpretacją przepisów podatkowych warto zasięgnąć porady u źródła - każdy podatnik może zwrócić się z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej, która ma obowiązek odpowiedzieć na zadane pytania.2) Wzór wniosku nie ma zastosowania do interpretacji indywidualnych wydawanych stosownie do swojej wła ściwo ci przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw - zgodnie z art. 14j § 1 ustawy - Ordynacja p odatkowa.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejWniosek o interpretację indywidualną.. Rozwiń menu Zwiń menu Pliki wzoru:Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej składa się na urzędowym formularzu ORD-IN do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko Biała).. z 2017 r., poz. 343) Jeśli chcesz złożyć wniosek o podatkową interpretację indywidualną przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu .Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Wzór wniosku nie ma zastosowania do interpretacji indywidualnych wydawanych stosownie do swojej wła ściwo ci przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów lub marszaków województw - zgodnie z art. 14j § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.. .Należy pamiętać, że w przypadku zamiaru uzyskania interpretacji indywidualnych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw w zakresie podatków będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego wniosku o ich wydanie nie składa się na druku ORD-IN.. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).Tak, wniosek o indywidualną interpretację podatkową można wypełnić i wysłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP..

Indywidualną interpretację podatkową otrzyma każdy podatnik/płatnik/inkasent po złożeniu stosownego wniosku o jej wydanie.

Obowiązujące od 30 kwietnia br. Prawo przedsiębiorców wprowadziło zupełnie nowe zasady dające bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcom występującym o interpretacje indywidualne.. Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa 3109/06) wniosek o udzielenie interpretacji może być formułowany zarówno na tle istniejącego już stanu faktycznego, a więc zdarzeń lub czynności, które miały już miejsce, jak również w kontekście .przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Tak.. Wyszukiwarka.. Co istotne, pytanie podatnika może dotyczyć stanu obecnego lub zdarzenia przyszłego (np. przedsiębiorca może zadać pytanie dotyczące transakcji handlowej, której dokonanie dopiero planuje), przy czym wydanie .Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej żąda od podatników wnioskujących o indywidualne interpretacje podatkowe 40 zł od każdego pytania zawartego we wniosku.. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.. Nie od dziś bowiem wiadomo, że interpretacje tych samych przepisów, ale wydawane przez różne organy, mogą się od .Wniosek o interpretację podlega opłacie w wysokości 40 zł za każdy stan faktyczny.. nie jest możliwe, aby w drodze interpretacji indywidualnej organ stwierdził, że w danym przypadku nie zaistniały podstawy do zastosowania klauzuli unikania opodatkowania .Zakład nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.Sprawę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych trzeba opisać wyczerpująco i rzetelnie.. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem .Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt