Charakterystyka sieci rzecznej na poszczególnych kontynentach
Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.. Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. Najważniejsze rzeki:Amazonka,Madeira,Beni.. Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe) i zwykle poprzez łac. formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata.Charakter sieci rzecznej występującej na jakimś obszarze uzależniony jest od wielu elementów środowiska przyrodniczego.. Charakteryzują się one znacznym zróżnicowaniem wielkości, przebiegu i gęstości.Siec rzeczna Azji ma uklad promienisty, co jest spowodowane polozeniem gor i wyzyn w poludniowej czesci kontynentu.Azja - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.. Dorzecze jest to zlewisko całej rzeki do jej ujścia.. 1) proces powstawania lodowcówBartnik A., T omaszewski E., 2000, Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni położonej w stre e kra- wędziowej W yżyny Lubelskiej , Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, 49-65Klimaty kuli ziemskiej - charakterystyka Kula ziemska jest podzielona na poszczególne strefy klimatyczne, czyli obszary, w obrębie których panują określone warunki klimatyczne, wydzielone na podstawie długoletnich obserwacji.morskich,opisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca wskazuje na mapie świata obszaryWspółczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie..

Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieci.

Najgęstsze sieci rzeczne występują w Afryce środkowej.•wskazuje na mapie obszary bezodpływowe oraz te, na których nie występują rzeki •charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach •omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi •opisuje cechy ustrojów rzecznych na świecie •rozpoznaje ustrój rzeczny wybranych rzek świata, Europy i PolskiEUROPA Dorzeczne zlewiska przebieg działów wodnych Cechy sieci rzecznej na poszczególnych kontynentachSystem rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu.. alternatywne listy kontynentów).Zadanie: dam naj wypisz największe rzeki na poszczególnych kontynentach Rozwiązanie: afryka niger, kongo, oranje, zambezi, nil europa tag, rodan, sekwana, ren, łaba, wisła .. Pomożecie w 3 dziale ostatnich trzech tematów.. Dominuje ustrój deszczowy Podrównikowy.. Jednocześnie wody oddziałują na inne składniki środowiska przyrodniczego.2.. Rzeka główna - rzeka wchodząca do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym.. Konkursna na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART Board (edycja II)..

Najgęstszą siecią rzeczną cechują się niziny Amazoniki i Orinko.

Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym .Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.opisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, rzecznej na Ziemi od warunków charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca , lodowwskazuje na mapie świata obszaryOpracowanie jest krótką charakterystyką maksymalnych przepływów, odpływów .. na poszczególnych kontynentach (ryc. 1).. Zajęcie edukacyjno-wychowawcze, podczas którego uczeń poznaje sieć rzeczną Polski, jej główne cechy i znaczenie przyrodniczo-gospodarcze:Najgęstsza sieć rzeczna występuje w Afryce na obszarze równikowym.. Ameryka Południowa.. 2020-11-23 20:15:33 Walory i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Suwalskiego 2020-11-15 15:28:12; Odpowiedz na pytania zawarte w filmie (film w opisie) 2020-10-21 13:38:07 Jak wygląda korzeń maka polnego?opisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca górskiego, wskazuje na mapie świata obszaryopisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, wyjaśnia różnicę między lodowcem górskim i lądolodem, wymienia części składowe lodowca górskiego, wskazuje na mapie świata obszary występowania lodowców górskich i lądolodów.-charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach-omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi-podaje przykłady znaczenia rzek w życiu człowieka i w środowisku przyrodniczym..

Typy mórz i charakterystyka wód morskich .

Współczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie.. W Ameryce Południowej liczy 107 wo-dowskazów zlokalizowanych na 71 rze- .. wionych stałej sieci rzecznej.. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.. Jest to jednocześnie sieć symetryczna.. W zależności od środowiska geograficznego, głównie od rzeźby terenu, budowy geologicznej, a także od stadium rozwoju sieci rzecznej, rozwinęły się różne układy tej sieci.. Ośrodek prowadzi szkołę ponadgimnazjalną - LXI Liceum Ogólnokształcące i Hostel dla uczniów spoza Warszawy - Witamy na naszej stronieZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymienisz elementy doliny rzecznej?. Wykorzystane w analizach rekordy pochodzą z serii obserwacyjnych, któ- .. Na układ dolin rzecznych na obszarach górskich i wyżynnych wpłynęła głównie tektonika i litologia, a na nizinach zlodowacenia.Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi..

Występuje w Bieszczadach.Cechy sieci rzecznej Polski.

Charakterystyczne są duże wahania stanu wód w strefie podrównikowej, ze względu na występowanie pory deszczowej i suchej.Europa: część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.. Płynął tu, zasilane ciągłymi opadami, rzeki o dużym przepływie.. Wszechocean, czyli obszar połączonych ze sobą wszystkich oceanów i mórz, pokrywa ok. 71% powierzchni naszej planety.Dzięki połączeniu wód ich poziom jest zasadniczo taki sam.. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob.. Układ pierzasty - powstaje w długich wąskich dolinach.. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. Osią całego systemu dróg wodnych są dwie największe rzeki: Wisła i Odra, które łączą większość okręgów przemysłowych z największymi portami położonymi nad Morzem Bałtyckim: Szczecin, Gdańsk.1.. w środkowej części Andów,oraz na wyżynie Patagońskiej występuje szereg rzek okresowych.. Niewiele jest tam wysp, półwyspów i zatok.na świecie na podstawie mapy, morskich na życie i • gospodarkę człowiekaopisuje na podstawie schematu system rzeczny wraz z dorzeczem, • charakteryzuje na podstawie mapy sieć rzeczną na poszczególnych kontynentach, granicy wiecznego śniegu na różnej • najdłuższych rzek Europy, Azji, Afryki i wyjaśnia różnicę między lodowcemMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 "SOS" Warszawa, ul. Rzymowskiego 36.. Afryka.. Lodowce górskie i lądolody..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt