Alkany nazewnictwo zadania
Nasycone - zawierają jedynie pojedyncze wiązania C-C.. Węglowodory nasycone zawierające od 5 do 16 atomów węgla w cząsteczce to ciecze, a mające 17 i więcej atomów węgla w cząsteczce - substancje stałe.Nazewnictwo związków (zadań: 4) .. (0 głosów) Zadanie 1 poziom trudności: bardzo łatwe Nazwij następujące alkany: Zadanie 2 poziom trudności: bardzo łatwe Nazwij następujące alkeny: Zadanie 3 poziom trudności: bardzo łatwe Poniższe dwa związki są izomerami.. Jest to temat, który ciągnie się przez całą chemię organiczną.. Alkany zawierające w cząsteczce od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce to gazy.. Jak widzisz różnią się końcówką.. Zadanie 2. Podaj wzory .Alkany Alkany są to węglowodory nasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują wyłącznie pojedyncze wiązania.. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebnikowego (w języku greckim lub łacińskim) odpowiadającego liczbie atomów węgla w łańcuchu oraz końcówki (przyrostka) -an.Alkany 9 Zadanie 1.14.. Alkan I reaguje z bromem, tworząc w wyniku reakcji 1 odpowiedni bromek alkilowy II.Dagu00.. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .Nazewnictwo alkanów jest absolutną podstawą.. Nazwy wszystkich alkanów mają końcówkę - an, np.: CH 4: C 4 H 10: C 8 H 18: met an: but an: okt an: W alkanach atomy węgla s .Korepetycje on-line Matematyka Fizyka Chemia tel: 721 513 636 Matematyka Fizyka Chemia / Przygotowanie do matury na najwyższym poziomie / Materiał do opanowania wysyłam na filmie do tego zadanie domowe które.Plik przykładowe zadania alkany nazewnictwo.PDF na koncie użytkownika judyta5000 • folder chemia organiczna • Data dodania: 7 maj 2012Material powtorzeniowy do sprawdzianu: węglowodory nasycone - alkany + zadania - izomeria i nazewnictwo alkanów, - otrzymywanie alkanów, - właściwości chemiczne alkanów - przykładowe zadania + rozwiązania : Licencja: O/S: Wersja: Dodano: 09/02/2011 19:28: Pobrań: 6036: Pobierz (340.81kB) >> Zapisz reakcję otrzymywania oktanu metodą Wurtza.Szukaj Grupy Zadania Przeglądaj Zaloguj się Załóż konto..

To jest tak, są alkany, alkeny i alkiny.

Szereg homologiczny alkanów.. Zadanie 1.15.Nazewnictwo alkanów i halogenoalkanów.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. gdzie: n - liczba naturalna; liczba atomów węgla w cząsteczce alkanu; n ≥ 1.. Z podanych związków wybierz te, które są alkanami: C 6 H 12, C 4 H 10, C 5 H 12, C 3 H 4, C 7 H 14, C 7 H 16, C 8 H 14.. Szereg tych związków nazywamy szeregiem homologicznym .alkany proste rozgaŁĘzione alkany proste: zwiĄzki wĘgla i wodoru o wzorze: cnh2n+2 alkany: tylko pojedyncze wiĄzania pomiĘdzy atomami wĘgla szereg homologiczny alkanÓw metan ch 4 ch4 etan c2h6 ch3-ch3 propan c3h8 ch3-ch2-ch3 butan c4h10 ch3-ch2-ch2-ch3 pentan c5h12 ch3-ch2-ch2-ch2-ch3 heksan c6h14 ch3-ch2-ch2-ch2-ch2-ch3Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie alkanów Alkany to węglowodory nasycone o wzorze ogólnym: C n H 2n+2.. NAZEWNICTWO WYBRANYCH KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 1 ALKANY.. Gęstość ciekłych alkanów jest mniejsza od gęstości wody, co w połączeniu z brakiem ich rozpuszczalności w wodzie powoduje, że tworzą one na powierzchni wody oddzielną warstwę.Alkany - właściwości..

Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan.

Alkany to węglowodory nasycone.. Jak nazywamy taki rodzaj izomerii.. Nie dotyczy on tylko alkanów- od ich nazw tworzy się nazwy całej reszty grupy związków organicznych, przez odpowiednie zabiegi.Zadanie 26.. Zadanie 27. alkANY to związki które mają tylko jedno wiązanie np. metan CH4 etan C2H6 aby wiedzieć ile jest w nich wodoru, pomnóż razy 2 liczbę węgla i dodaj 2 alkENY to związki które mają jedno podwójne wiązanie.. np. eten C2H4 propen C3H6 aby wiedzieć ile jest w nich wodoru pomnóż razy 2 liczbę .ZADANIA + ROZWIĄZANIA: Alkany.. Określ, ile wiązań typu σ a ile wiązań typu π występuje w cząsteczce propenu.. Przedstawicielem alkenów jest propen o wzorze grupowym: 1.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. Szereg homologiczny alkanów Homologi to związki organiczne różniące się o grupę -CH2-.. Ze względu na strukturę szkieletu węglowego, alkany możemy podzielić na alkany otwartołańcuchowe, w których atomy węgla łączą się w łańcuchy o różnej długości i stopniu rozgałęzienie i cykloalkany, które w swojej strukturze zawierają .Plik przykładowe zadania alkany nazewnictwo.PDF na koncie użytkownika kiniaz05 • folder chemia organiczna • Data dodania: 30 mar 2011--->>>W załączniku wersja ze zdjęciami Alkany struktura cząsteczek, nazewnictwo Alkany to węglowodory nasycone Węglowodory - składają się jedynie z atomów węgla i atomów wodoru..

Alkany tworzą szereg homologiczny (grupa związków, w której każdy następny ...Nazewnictwo alkanów znajdziesz np. tutaj: ... [zadania]Alkany.

Pod postacią wzoru sumarycznego może być ukryty związek o takiej samej struktu-rze jak odpowiednio 3. i 7.. Nazwij oba związki.. Izomerami jest para związków: 2. i 9. oraz mogą być pary związków 3. i 6. a także 7. i 8.. Zadanie 4Zasady nazewnictwa alkanów: - wybieramy najdłuższy łańcuch węglowy; - określmy położenie podstawników w stosunku do najdłuższego łańcucha tak, aby liczby określające położenie były najmniejsze; - jeśli przy określonym atomie węgla występuje większa liczba podstawników tego samego rodzaju, wtedy dodajemy przedrostki di, tri, tetra, odpowiednio dla dwóch, trzech i czterech podstawników.ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).. Testy \ Chemia \ Alkany - test sprawdzający; Alkany - test sprawdzający, test z chemii Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów.Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie.. Węglowodory - składają się jedynie z atomów węgla i atomów wodoru.. Nie możemy podać, że są to pary izomerów bo nie znamy struktury związków 6. i 8..

Nazewnictwo ... >> Za pomocą metody dekarboksylacji soli sodowych kwasów karboksylowych otrzymaj alkany takie jak: propan i butan.

Określ stopień utlenienia atomów węgla 1 - 3 w cząsteczce propenu.. Szereg związków ułożonych wg wzrastającej ilości atomów węgla, rózniące się o grupę −CH 2 − nazywamy szeregiem .Alkany, jak możemy zauważyć, są związkami zbudowanymi wyłącznie z węgla i wodoru, stąd też ich nazwa - węglowodory nasycone.. Nazwy kolejnych węglowodorów składają się z przedrostka, który jest liczebnikiem greckim, określającym liczbę atomów węgla w cząsteczce i końcówki -an.alkany -wĘglowodory nasycone kĄty miĘdzy wiĄzaniami, dŁugoŚci wiĄzaŃ .. nazewnictwo alkanÓw rozgaŁĘzionych zasada 3. przypisanie lokantÓw (ponumerowanie) atomom ŁaŃcucha gŁÓwnego w taki sposÓb aby podstawniki posiadaŁy jak najniŻszy lokant, , bŁĘdnie 3, 5, 10 poprawnieGdybyśmy podstawili atom chloru do kolejnego atomu wodoru, to zgodnie z regułami nazewnictwa związków organicznych należałoby ponumerować atomy węgla od prawej strony do lewej: Zadanie 1.. Nasycone - zawierają jedynie pojedyncze wiązania między atomami węgla C−C.. Podajmy nazwę systematyczną następującego związku: a) ustalamy najdłuższy, nierozgałęziony łańcuch węglowy w danej cząsteczce, będący podstawą nazwy związku: w podanym przykładzie mamy 7 atomów węgla tworzących łańcuch, a zatem podstawą nazwy będzie heptan (alkan o 7 atomach węgla)Alkany - struktura cząsteczek, nazewnictwo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt